คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
Share This: