เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  LINE ประเทศไทย ได้จัดงาน LINE GOVTECH 2019 โชว์ดิจิทัลโซลูชั่นสุดล้ำหนุนองค์กรรัฐ
สู่โลกแห่งดิจิทัลด้วย LINE ที่ชูจุดเด่นเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารอันดับหนึ่งเข้าถึงคนไทย
 
           คุณนรสิทธิ์ สิกรเวชวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและสื่อโฆษณา LINE ประเทศไทย กล่าว
ว่า "LINE ถือเปืนแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้งานมากถึง 44 ล้านคน และใช้งานบ่อยที่สุดในแต่ละวัน
การเชื่อมต่อ LINE กับงานบริการของภาครัฐเพื่อให้เข้าถึงประชาชน จึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นคนเมือง คนต่างจังหวัด เด็กหรือผู้สูงอายุ เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วน
ใช้งาน LINE บ่อยครั้งต่อวัน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือบริการใหม่ๆ ที่ LINE เปิดให้บริการ มีการเข้าถึง และการใช้งานจากทั่วประเทศ
อย่างรวดเร็ว ในวันนี้ เมื่อเราเปิดระบบให้องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถเชื่อมต่อเพื่อให้
บริการบน LINE ได้โดยตรงแล้ว การใช้งานบริการของภาครัฐที่เชื่อมต่อกับ LINE จะมีความสะดวก
และเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนั่นจะเปืนตัวแปรสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศไทย
หนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ Smart Cty ให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต"
        ภายในงาน LINE GOVTECH 2019 นอกจากจะมีการอัพเดทเทรนด์ดิจิทัล และภาพรวมของ
บริการบนแพลตฟอร์ม LINE แล้ว ยังมีตัวแทนจากหลากบริษัทนักพัฒนาชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โซลูชั่นสำหรับองค์กร อาทิ McFiva (Thailand), Loxley, Cakebox, One to One
Contacts และ GMVPI เข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอรูปแบบการใช้งานที่มีการนำ LINE เข้ามาช่วย
ให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพ และสะดวกมากยิ่งขึ้น
       ทั้งนี้ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณกมล ภาคย์ประเสริฐ (General Manager, Inno Hub Company Limited)
เป็นตัวแทนด้านบริษัทนักพัฒนาชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นสำหรับองค์กร เข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีของบริษัท Partner อาทิ  
LINE Official Account ที่ให้ api สำหรับเขียน Chatbot
การใช้ LINE เป็นตัวช่วยจ่ายคิวให้ Agent ในการทำงานของ Contact Center 
LINE Customer Connect ที่ช่วยให้ลูกค้าโทรฟรีผ่าน LINE เข้า Contact Center และส่งข้อมูล ภาพ เสียง หรือ Location โต้ตอบกันได้ระหว่างที่สนทนาสาย โดยไม่ต้อง add friend
จนถึงการใช้ Face Recognition จดจำใบหน้าแทนการสแกนนิ้วมือ และแจ้งกำหนดคิวงานผ่าน LINE
 เตรียมเปิดศักราชใหม่ของการใช้ LINE ได้เลย
        ตัวยจุดเด่นของ LINE ที่เข้าถึงง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นใดๆ เพิ่มเติม
เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคคุ้นเคยมากที่สุด มีการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้น้อยสุด ในขณะเดียวกัน หน่วย
งานภาครัฐสามารถออกแบบต่อยอดบริการของตนเองตามความต้องการของประชาชนได้อย่างไม่มี
ขอบเขตจำกัด จึงทำให้การนำ LINE มาใช้เป็นโซลูชั่นจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้
บริการภาครัฐ เพิ่มความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงข้อมูล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย.
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา LINE ประเทศไทย ได้จัดงาน LINE GOVTECH 2019 โชว์ดิจิทัลโซลูชั่นสุดล้ำหนุนองค์กรรัฐสู่โลกแห่งดิจิทัลด้วย LINE ที่ชูจุดเด่นเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารอันดับหนึ่งเข้าถึงคนไทย        คุณนรสิทธิ์ สิกรเวชวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและสื่อโฆษณา LINE ประเทศไทย กล่าวว่า "LINE ถือเปืนแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้งานมากถึง 44 ล้านคน และใช้งานบ่อยที่สุดในแต่ละวันการเชื่อมต่อ LINE กับงานบริการของภาครัฐเพื่อให้เข้าถึงประชาชน จึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นคนเมือง คนต่างจังหวัด เด็กหรือผู้สูงอายุ เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนใช้งาน LINE บ่อยครั้งต่อวัน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือบริการใหม่ๆ ที่ LINE เปิดให้บริการ มีการเข้าถึง และการใช้งานจากทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ในวันนี้ เมื่อเราเปิดระบบให้องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถเชื่อมต่อเพื่อให้บริการบน LINE ได้โดยตรงแล้ว การใช้งานบริการของภาครัฐที่เชื่อมต่อกับ LINE จะมีความสะดวกและเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนั่นจะเปืนตัวแปรสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยหนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ Smart City ให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต"
        ภายในงาน LINE GOVTECH 2019 นอกจากจะมีการอัพเดทเทรนด์ดิจิทัล และภาพรวมของบริการบนแพลตฟอร์ม LINE แล้ว ยังมีตัวแทนจากหลากบริษัทนักพัฒนาชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นสำหรับองค์กร อาทิ McFiva (Thailand), Loxley, Cakebox, One to One Contacts และ GMVPI เข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอรูปแบบการใช้งานที่มีการนำ LINE เข้ามาช่วยให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพ และสะดวกมากยิ่งขึ้น

        ทั้งนี้ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณกมล ภาคย์ประเสริฐ (General Manager, Inno Hub Company Limited) เป็นตัวแทนด้านบริษัทนักพัฒนาชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นสำหรับองค์กร เข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีของบริษัท Partner อาทิ  LINE Official Account ที่ให้ api สำหรับเขียน Chatbot การใช้ LINE เป็นตัวช่วยจ่ายคิวให้ Agent ในการทำงานของ Contact Center LINE Customer Connect ที่ช่วยให้ลูกค้าโทรฟรีผ่าน LINE เข้า Contact Center และส่งข้อมูล ภาพ เสียง หรือ Location โต้ตอบกันได้ระหว่างที่สนทนาสาย โดยไม่ต้อง add friend จนถึงการใช้ Face Recognition จดจำใบหน้าแทนการสแกนนิ้วมือ และแจ้งกำหนดคิวงานผ่าน LINE เตรียมเปิดศักราชใหม่ของการใช้ LINE ได้เลย

        ด้วยจุดเด่นของ LINE ที่เข้าถึงง่าย โดยไม่  ต้องติดตั้งหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นใดๆ เพิ่มเติมเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคคุ้นเคยมากที่สุด มีการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้น้อยสุด ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐสามารถออกแบบต่อยอดบริการของตนเองตามความต้องการของประชาชนได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด จึงทำให้การนำ LINE มาใช้เป็นโซลูชั่นจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ เพิ่มความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงข้อมูล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และหน่วยงานภาครัฐเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Share This: