การจ่ายปันผล

การจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี  2561 2560 2559 2558 2557
 เงินปันผลระหว่างกาล   (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.08 0.08 0.07 0.11
 เงินปันผลงวดสุดท้าย   (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.07 0.15 0.09 0.05
 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี  (บาทต่อหุ้น) 0.08 0.15 0.23 0.16 0.16
 จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งปี     (บาท) 22,400,000  42,000,000   64,400,000   44,800,000   44,800,000 
 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล     (%) 96.60 83.25 77.24 67.64 67.89


64,400,000