• หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564
ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน”)
หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น มีดังนี้
Scroll to Top