โครงสร้างธุรกิจ

เราเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ Total Digital
Customer Interaction Management Solutions
โดยการส่งมอบ บริการที่มีคุณภาพที่เหนือกว่า
ความคาดหวังของลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล

ข้อมูลบริษัทย่อย

logocam@2x
บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย)

ที่อยู่ : 18-E4, 4th floor, The Icon Professional Building, 216, Norodom Blvd., 

Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

โทรศัพท์ : (855) 23-932-222

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด้านการบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบการติดตั้งระบบ 

ศูนย์บริการข้อมูลจัดหา และบริหารเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ให้บริการในประเทศกัมพูชา

ทุนจดทะเบียน : 600,000 เหรียญสหรัฐ

หุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่าย : 120,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

oto-partner-4
บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล

ที่อยู่ : เลขที่ 99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02 685 0000

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบุคลากร ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล

และลูกค้าสัมพันธ์ ธุรกิจทวงถามหนี้ ให้บริการทำความสะอาดและสถาบันฝึกอบรม

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท

หุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่าย500,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท ต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : 199,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

innologo@2x
บจก. อินโน ฮับ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลืออ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์02 685 0000

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

หุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่าย : 1,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท ต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : 299,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99%

Scroll to Top