ภาพรวมบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเริ่มแรก 20 ล้านบาท และในปี 2548 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาทชำระแล้วเต็มจำนวน

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบที่เป็นดิจิตอล และแบบดั้งเดิม โดยบริษัทฯ ให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ภายใต้แนวคิด “ตอบสนองการจัดการงานบริการลูกค้าในทุกมิติอย่างครบวงจร” (Total Customer Interaction Management Solutions)

การที่หลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การให้บริการระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จึงต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความต้องการของตลาดด้านงานบริการที่เพิ่มสูง จึงมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น จากเดิมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะด้าน มาสู่การบริหารจัดการที่ครบวงจรและมีช่องทางในการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ให้แก่องค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง หรือให้บริการเช่าเหมาระบบเพื่อใช้งาน (Facility Rental) โดยบริษัทจะดูแลให้คำแนะนำ

ในการบริหารระบบจนกระทั่งลูกค้าสามารถพัฒนาบุคลากรขึ้นมาบริหารงานเองได้ รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center  Outsourcing Management) แบบเบ็ดเสร็จบนระบบของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงิน ประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ ภาคการบริการ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 50 โครงการ 

บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

โดยได้เพิ่มบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ (Contact Center) โดยเฉพาะ และ ในปี 2550 วันทูวันได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการแห่งใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ตอบสนองประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากที่สุดนอกเหนือไปจากการบริการที่มีอยู่เดิม

ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานของเรา

คุณจึงสามารถมั่นใจในบริการคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล

ของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

Scroll to Top