กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทวันทูวันฯ ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย ด้วยความยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคม
ที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมยอดนิยม

Scroll to Top