• หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
โดยมี ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กลาง) นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการ และกรรมการ (ซ้าย) และนายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม กรรมการ และเลขานุการบริษัท (ขวา) เเละได้มีการถ่ายภาพร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกท่าน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
Scroll to Top