Our Standards

ISO 9001 : 2015

มาตรฐานของระบบบริหาร คุณภาพ

(Quality Management System : QMS)

COPC Certificated Implementation Leader

มาตรฐานศูนย์บริการตอบรับ ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)

ISO/IEC 29110-4-1 : 2018

การบริหารงานเพื่อให้มีการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่เป็นระบบตามกระบวนการทางสากล (Software Project Management and Software Implementation Processes)

ISO 20000-1 : 2018

การบริหารจัดการให้ดูแลระบบไอที

ISO 27001 : 2013

มาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS)

Scroll to Top