Stock Price

ชื่อย่อหุ้น OTO
18.10
ปรับปรุงเมื่อ : 21 ม.ค. 2565 09:59:35
ปริมาณ (หุ้น)
238,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
18.20  /  71,900
เปิด
18.00
วันก่อนหน้า
17.90
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
18.10  /  13,100
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
ช่วงราคาระหว่างวัน
Scroll to Top