นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
อัพเดตล่าสุด :
ราคาล่าสุด
- THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-

การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
03 ก.ย. 2564 19:17
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
27 ก.ค. 2564 18:01
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด โดยบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
19 ก.ค. 2564 13:03
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
11 มิ.ย. 2564 17:08
แต่งตั้งกรรมการบริษัท
12 พ.ค. 2564 17:28
แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
07 พ.ค. 2564 18:49
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Scroll to Top