การจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

 

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) 0.82 *0.13 0.04 0.08 0.08 0.07 0.11
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาทต่อหุ้น) - - 0.04 0.07 0.15 0.09 0.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น) 0.82 0.13 0.08 0.15 0.23 0.16 0.16
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาท) 229,600,600 36,400,000 22,400,000 42,000,000 64,400,000 44,800,000 44,800,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) (392.45) 98.13 96.60 83.25 77.24 67.64 67.89
การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)
2563 : *0.13
2562 : 0.04
2561 : 0.08
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาทต่อหุ้น)
2563 : -
2562 : 0.04
2561 : 0.07
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)
2563 : 0.13
2562 : 0.08
2561 : 0.15
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาท)
2563 : 36,400,000
2562 : 22,400,000
2561 : 42,000,000
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)
2563 : 98.13
2562 : 96.60
2561 : 83.25

* หมายเหตุ
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 อัตราหุ้นละ 0.03 บาท
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท

Scroll to Top