ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ท่านสามารถดูฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ เพื่อจะช่วยให้ท่านเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลการดำเนินงาน (พันบาท) 2563 2562 2561 2560
รายได้จากการขายและบริการ 678,835 756,284 710,857 818,154
รายได้รวม 685,090 790,528 718,272 826,664
กำไรขั้นต้น 76,444 84,211 109,312 122,742
กำไรสุทธิ (48,851) 33,009 20,609 50,447
ฐานะทางการเงิน (พันบาท) 2563 2562 2561 2560
สินทรัพย์รวม 698,260 975,037 942,248 946,523
หนี้สินรวม 135,246 107,530 90,483 83,053
ส่วนของผู้ถือหุ้น 563,014 867,507 851,765 863,470
อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2562 2561 2560
อัตรากำไรสุทธิ (%) (7.13) 4.18 2.87 6.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (6.83) 3.84 2.40 5.81
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (%) (5.84) 3.44 2.18 5.15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24 0.12 0.11 0.10
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.18) 0.12 0.07 0.18
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.82 0.13 0.08 0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (392.45) 98.13 96.60 83.25
มูลตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.01 3.10 3.04 3.08
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 280.00 280.00 280.00 280.00
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขายและบริการ
2562 : 756,284
2561 : 710,857
2560 : 818,154
รายได้รวม
2562 : 790,528
2561 : 718,272
2560 : 826,664
กำไรขั้นต้น
2562 : 84,21
2561 : 109,312
2560 : 122,742
กำไรสุทธิ
2562 : 33,009
2561 : 20,609
2560 : 50,447
ฐานะทางการเงิน (พันบาท)
สินทรัพย์รวม
2562 : 975,037
2561 : 942,248
2560 : 946,523
หนี้สินรวม
2562 : 107,530
2561 : 90,483
2560 : 83,053
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2562 : 867,507
2561 : 851,765
2560 : 863,470
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (%)
2562 : 4.18%
2561 : 2.87%
2560 : 6.10%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
2562 : 3.84%
2561 : 2.40%
2560 : 5.81%
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (%)
2562 : 3.44%
2561 : 2.18%
2560 : 5.15%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
2562 : 0.12 เท่า
2561 : 0.11 เท่า
2560 : 0.10 เท่า
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
2562 : 0.12 บาท
2561 : 0.07 บาท
2560 : 0.18 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
2562 : 0.13 บาท
2561 : 0.08 บาท
2560 : 0.15 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
2562 : 98.13%
2561 : 96.60%
2560 : 83.25%
มูลตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
2562 : 3.10 บาท
2561 : 3.04 บาท
2560 : 3.08 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
2562 : 1.00 บาท
2561 : 1.00 บาท
2560 : 1.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น)
2562 : 280.00 ล้านหุ้น
2561 : 280.00 ล้านหุ้น
2560 : 280.00 ล้านหุ้น
Scroll to Top