ข้อมูลและบทบาทหน้าที่

ของเลขานุการบริษัท

นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม

เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ประสบการณ์การทํางาน :

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนดูแลสินทรัพย์และสารสนเทศ  บมจ. เน็กซ์ พอยท์

ผู้ช่วยผู้จัดการ  บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559 

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559 

เลขานุการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท  บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมรายงานการประชุมคณะ กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
Scroll to Top