เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

[30 ก.ย. 64]

       บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญ    ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา ดังนี้
Scroll to Top