โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
1 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1)           207,337,400           74.05
- นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 52,860,400 18.88
- นายบุญเอื้อ จิตรถนอม 51,700,000 18.46
- นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 45,000,000 16.07
- นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ 30,000,000 10.71
- นายนพพร อาชวกุลเทพ 15,000,000 5.36
- น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ 12,000,000 4.29
- นางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ 777,000 0.28
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด           6,196,323           2.21
3 นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ           2,500,000           0.89
4 นางสุนีย์ แซ่ก่วย           2,418,100           0.86
5 นายสถาพร โพธิ์ทอง           2,000,000           0.71
6. นายพงศ์ธร เจริญกุล           2,000,000           0.71
7. น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง           1,860,000           0.66
8. นายชาติวุฒิ เจริญสาธิต           1,821,800           0.65
9. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง           1,810,300           0.65
10. น.ส. ริดา บริณตพงษ์           1,504,300           0.53
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก           229,448,223           81.92
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย           50,551,777           18.08
รวม           280,000,000           100.00
หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
            1) นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ นายนพพพร
            อาชวกุลเทพ น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ และนางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศ
            ว่าด้วยเรื่อง การกาหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตาม
            มาตรา 246 และมาตรา 247
รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มวิไลลักษณ์ (1)
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (2)
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
บริษัท สามารถวศิวกรรม จำกัด
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ (3)
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ (3)
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
นายพงศ์ธร เจริญกุล
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
นายณัฐพล จุฬางกูร
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
นายทีปกร โลจนะโกสินทร์
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
นางดรุณี สุรินทร์สภานนท์
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
น.พ. ไทยินทร์ ศรีมงคล
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
บริษัท ทีเอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่นจำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
รวมผู้ถือหุ้น รายใหญ่ 10 รายแรก
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31
รวม
จำนวนหุ้น (หุ้น) : 194,075,316
สัดส่วนการถือหุ้น : 69.31

กำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุง

Scroll to Top