กิจกรรมภายนอกองค์กร
  • บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

    บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมี นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการบริษัท นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ป...