กิจกรรมภายนอกองค์กร
  • OTO 10X Sales Boots Camp

    ผ่านไปแล้วกับ 10X Sales Boots Camp หลักสูตร Transform ขายยังไงให้ได้ 100 ล้าน โดยวิทยากรประสบการณ์ 100 ล้านตัวจริงเสียงจริง  "คุณแพน - พรพัฒน์ วัฒนนิยมขจร"  #กูนี่แหละเซลล์ร้อยล้าน   ที่มามอบประสบการณ์และเทคนิคการมองหาโอกาสการขายที่เพิ่มขึ้น  รวมไปถึงการนำเสนอยังไงให้คว้าใจ...

  • บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

    บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมี นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการบริษัท นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ป...