“ผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ยืนยันความสามารถ ความสามารถยืนศักยภาพ ศักยภาพยืนยันคุณภาพ”
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำพนักงานที่ได้รับรางวัล "Best Performance 2018" 
ไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยว ที่ประเทศเกาหลีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่พนักงานและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีคุณภาพ พร้อมนำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ ให้ทุกย่างย่างก้าวของเราคือการเติบโตและเป็นผู้นำในด้าน Digital Customer Management Solution
“ผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ยืนยันความสามารถ ความสามารถยืนศักยภาพ ศักยภาพยืนยันคุณภาพ”

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำพนักงานที่ได้รับรางวัล "Best Performance 2018" 
ไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยว ที่ประเทศเกาหลีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่พนักงานและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้มีคุณภาพ พร้อมนำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ ให้ทุกย่างก้าวของเรา
คือการเติบโตและเป็นผู้นำในด้าน Digital Customer Management SolutionShare This: