บริการจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจ

เป็นการสนับสนุนด้านการตลาดและการขาย
งานบริการดูแลลูกค้า โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

BPO (Business Process Outsourcing)

เป็นการสนับสนุนด้านการตลาดและการขาย งานบริการดูแลลูกค้า โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร
(Customer Service Outsourcing)

ดำเนินการและประสานงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ สร้างความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าของคุณ ซึ่งรวมถึง การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ในการแนะนำและให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ บริการ รับเรื่องร้องเรียน และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในเบื้องต้น จัดตั้งและบริหารศูนย์บริการลูกค้าและศูนย์รับชำระเงิน (Service Outlet/ Payment Counter) การบริหารฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในรูปข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ (Data Management) การให้บริการด้านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เช่น วารสารสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

บริหารงานขายและการตลาด
(Marketing & Sales Outsourcing)

ให้บริการตอบคำถาม ให้คำแนะนำลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ รับคำสั่งซื้อ การส่งพัสดุภัณฑ์ และจัดส่งสินค้า รวมทั้งควบคุมสต๊อกสินค้า และรับชำระเงิน ตลอดทั้งกระบวนการ

Scroll to Top