บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ครบวงจร

Outsourced Contact Center Services
และให้บริการออกแบบ, พัฒนา ,ติดตั้งระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Turnkey Total Solutions

ให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร (Outsourced Contact Center Services)

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร (Outsourced Contact Center Services) และให้บริการ
ออกแบบ, พัฒนา ,ติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์(Turnkey Solutions) ซึ่งมีขนาดกว่า 1,550 ที่นั้งในในปัจจุบัน
รองรับเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่พร้อมให้บริการรับสายและให้ข้อมูล มากกว่า 2.36 ล้านสายต่อเดือน

สำหรับหน่วยงาน หรือ องค์กรใดที่มีความสนใจ

หากสนใจจะมี หน่วยงาน Contact Center ไว้ใช้งานแต่ไม่ต้องการที่จะจัดตั้งระบบเอง สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานโดยการว่าจ้างใช้บริการ Outsourced Contact Center Services แบบเบ็ดเสร็จซึ่งเป็นบริการที่หลายองค์กรนิยมใช้กันในปัจจุบัน โดยสามารถว่าจ้างดำเนินการได้ทั้งโครงการในระยะยาว และ โครงการระยะสั้น เช่นการทำกิจกรรมพิเศษซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาที่ทำกิจกรรมไว้ชัดเจน เช่น Tele-survey, Tele-sales, Follow-up, Direct Mail, Feed-back, Follow-up หรือดูแลบริหารกิจกรรมการตลาดต่างๆ

ซึ่งในการจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้าเต็มรูปแบบนี้ ทีมงานที่เชี่ยวชาญในงานบริหารการให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ในด้านต่างๆ จะเป็นผู้บริหารจัดการ Contact Center เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้าแทน

จุดเด่นของบริการของเรา

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware
Software Applicationและ เจ้าหน้าที่รับสาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
ให้ทั้งหมด โดยใช้ศูนย์ Contact Center ของบริษัทในการให้บริการในด้านต่างๆ

รายละเอียดการบริการ

บริการรับสายและให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และเป็นช่องทางหนึ่ง ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ พร้อมจัดเก็บข้อมูล ซึ่งท่านสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนงานได้ในอนาคต การให้บริการข้อมูลก่อนและหลังการขาย อาทิ ให้บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ การดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

เป็นการบริการบริหารโครงการ เพื่อจุดประสงค์ สร้างความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM Management) ในระยะยาว(Loyalty program) โดย ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการวิเคราะห์ เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดได้ตรงจุดประสงค์ รวมถึงบริหารการนำเสนอขายทั้งในรูปแบบ Direct marketing, Catalog sale, รับแจ้งเรื่อง, ดำเนินการ และติดตามเรื่องต่างๆ ตามที่ลูกค้าของท่านแจ้ง เสมือนเป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องต่างๆ ของลูกค้าของท่านตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

บริการรับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ ลดภาระในการจัดการรับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการให้กับองค์กรท่าน และช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าด้วยการบริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงรับคำติชม และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จต่างๆจากลูกค้าของท่าน ผ่านเจ้าหน้าที่บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมในการรับสถานการณ์ของเรื่องร้องเรียนทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ พร้อมดำเนินการติดตามผลและแจ้งให้ลูกค้าท่านทราบ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของท่าน และยังเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของท่านอีกด้วย

บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแก้ปัญหาการใช้งาน เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานแก่ลูกค้าของคุณ อาทิเช่น ปัญหาด้าน IT หรือการใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นการแบ่งเบาภาระในการให้บริการ และสร้างความประทับใจในบริการหลังการขายเพื่อมัดใจลูกค้าให้เลือกใช้สินค้าและบริการของท่านตลอดไป

บริการนำเสนอ ให้คำแนะนำและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์โดยทีมเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทักษะในการขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์โดยเฉพาะ ช่วยให้ท่านเพิ่มรายได้, ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความยุ่งยากในการว่าจ้างพนักงานขายหรือจัดตั้งสาขา, สถานที่ในการขาย ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอีกทางหนึ่ง

การเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัย, การสำรวจข้อมูล และสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์ เพื่อเก็บข้อมูลทางการตลาดให้กับองค์กรของท่านจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรงอย่างรวดเร็ว พร้อมสรุปรวบรวมข้อมูล ให้ท่านเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ

การโทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและบริการที่เกินกำหนดเวลาชำระแทนท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียกเก็บหนี้ค้างชำระให้ได้ตรงตามกำหนด ลดการสูญเสียรายได้ขององค์กร และลดค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้จากลูกค้าด้วยตัวท่านเอง

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ มีบริการช่วยในงานสนับสนุนกิจกรรมการตลาด รวมการติดต่อประสานงานลูกค้าแทนท่านในวาระต่างๆ เช่น การจัดส่ง Direct Mail ,การติดต่อยืนยันนัดหมายกับลูกค้าแทนท่าน เป็นต้น

บริหารกิจกรรมส่งเสริมการขาย รับสายโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ เพื่อให้ข้อมูลสินค้า บริการ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ พร้อมจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของท่านอย่างถูกต้องครบถ้วนตลอดระยะเวลาของโครงการ

บริการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้งการเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่จำเป็นทางการตลาด พร้อมทำการตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บบันทึกข้อมูลลงบนระบบได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นฐานข้อมูลจำนวนมาก ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา และเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลที่พร้อมจะนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ทันที

Scroll to Top