บริการเช่าระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลและอุปกรณ์

CONTACT CENTER
บริการเช่าระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center
โดยให้องค์กรของท่านสามารถเลือกเช่าศูนย์บริการข้อมูล
และอุปกรณ์ Contact Center ที่ได้มาตรฐาน

กรณีที่องค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบ Contact Center เอง ทางบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ มีบริการเช่าระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center โดยให้องค์กรของท่านสามารถเลือกเช่าศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center ที่ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องลงทุนเอง อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการใช้ระบบทั้งแบบภายในและภายนอกสถานที่

logo1-ser3@2x
การบริการเช่าใช้ระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center

ณ สถานที่ของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

icon-ser3@2x
การบริการเช่าใช้ระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center

ณ สถานที่ ที่ลูกค้าต้องการ

ประโยชน์จากการเช่าใช้ระบบ

ศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center

ประหยัดการลงทุน

เพราะทำสัญญาเช่าใช้งานโดยการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน แทนการจ่ายเงินก้อนโตในการลงทุนซื้อทั้งระบบ

รวดเร็วปรับตามการใช้งาน

ระบบใช้งานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการเพิ่ม<br>หรือลดการใช้งานตามความเหมาะสม

ไม่ต้องจัดหาสถานที่
ซึ่งหากต้องทำสัญญาซื้อหรือเช่าเองจะผูกพันเป็นภาระทางการเงิน
ในระยะยาว
มีอุปกรณ์และ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

อาทิ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาอาคารพร้อมใช้งาน และมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้

Scroll to Top