บริการฝึกอบรม
ด้านงานบริการ

ฝึกอบรม เตรียมความพร้อม และพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านงานบริการในเแต่ละระดับ
ที่ดูแลงานในศูนย์บริการข้อมูลโดยเฉพาะ

บริการฝึกอบรมด้านงานบริการ

(Customer Service Academy)

บริการฝึกอบรม เตรียมความพร้อม และพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านงานบริการในแต่ละระดับที่ดูแลงานในศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) โดยเฉพาะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้าทีม และระดับจัดการ โดยมีบริการฝึกอบรมทั้งภายในและนอกสถานที่

หลักสูตรด้านงานบริการของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

หลักสูตรด้านงานบริการของเรา ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยการทดสอบบุคลิกภาพและทักษะด้านงานบริการเพื่อวิเคราะห์ระดับขีดความสามารถที่มีอยู่ (Competency Analysis) เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรโดยเฉพาะ (Curricular Design) 

 

และทำการฝึกอบรมทั้ง ในรูปแบบการบรรยาย Workshop และ Roleplay เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุด พร้อมบริการติดตามประเมินผลภายหลังการอบรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาทีมภายในต่อไป

Scroll to Top