ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท      บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเริ่มแรก 20 ล้านบาท และในปี 2548 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาทชำระแล้วเต็มจำนวน

       บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบที่เป็นดิจิตอล และแบบดั้งเดิม โดยบริษัทฯ ให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ภายใต้แนวคิด “ตอบสนองการจัดการงานบริการลูกค้าในทุกมิติอย่างครบวงจร” (Total Customer Interaction Management Solutions)


       การที่หลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การให้บริการระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จึงต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความต้องการของตลาดด้านงานบริการที่เพิ่มสูง จึงมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น จากเดิมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะด้าน มาสู่การบริหารจัดการที่ครบวงจรและมีช่องทางในการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

       ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา 
ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ให้แก่องค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง หรือให้บริการเช่าเหมาระบบเพื่อใช้งาน (Facility Rental) โดยบริษัทจะดูแลให้คำแนะนำ
ในการบริหารระบบจนกระทั่งลูกค้าสามารถพัฒนาบุคลากรขึ้นมาบริหารงานเองได้ รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center 
Outsourcing Management) แบบเบ็ดเสร็จบนระบบของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service 
Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงิน 
ประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ ภาคการบริการ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 50 โครงการ 


       บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น 
โดยได้เพิ่มบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ (Contact Center) โดยเฉพาะ และ
ในปี 2550 วันทูวันได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการแห่งใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ตอบสนองประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากที่สุดนอกเหนือไปจากการบริการที่มีอยู่เดิม

         ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานของเรา คุณจึงสามารถมั่นใจในบริการคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์                                               


บริษัทดำเนินธุรกิจโดยได้การรับรองการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังนี้

ISO 9000:2015 เป็นมาตรฐานเพื่อรับรองว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality management system) ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร
ISO 20000:2011 เป็นมาตรฐานเพื่อรับรองว่าบริษัทมีการบริหารจัดการการให้บริการไอทีให้มีประสิทธิภาพ
ISO 27001:2013

เป็นมาตรฐานเพื่อรับรองว่าบริษัทมีระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

(Information Security Management Systems : ISMS)
CMMI Level 3 เป็นมาตรฐานเพื่อรับรองว่าบริษัทมีมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพในระดับองค์กร

 

บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ดังนี้

       1. บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
       ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ และรับบริการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์ และฐานข้อมูลลูกค้า ให้บริการทำความสะอาด ธุรกิจทวงถามหนี้ และสถาบันฝึกอบรม

       2. บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด
       ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 ณ ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 600,000 เหรียญสหรัฐ บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จในประเทศกัมพูชา

       3. บริษัท อินโน ฮับ จำกัด
       ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3 ล้านบาท บริษัทดำเนินการวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ และให้บริการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ( Digital service innovation)


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี พ.ศ. พัฒนาการบริษัท
ปี 2543 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 20 ล้านบาท มีจำนวนหุ้น 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ปี 2544 • บริษัทเริ่มให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ให้แก่ลูกค้าในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
ปี 2545 • บริษัทเริ่มให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) เพื่อให้บริการรับโทรศัพท์ให้หน่วยงานภายนอก 
ปี 2546 • บริษัทเริ่มให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)
ปี 2548 • ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วอีก 80 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาทมีจำนวนหุ้น 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
• บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้าน Accredited
ปี 2549 • บริษัทได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center No.1 Thailand Outsourcing Contact Centre จาก Frost & Sullivan
ปี 2550 • บริษัทได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center 3 รางวัล ได้แก่
   1) Gold Winner APAC Best Contact Center (BUG1113) 
   2) Bronze Winner of Contact Center World Awards (BUG1113)
   3) Generali’s Thailand Best Telemarketing Performance
ปี 2551 • ในเดือนตุลาคม บริษัทได้จัดตั้งบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริการด้านการจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์โดยเฉพาะ 
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน Software development standard CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการทางด้านสารสนเทศ ที่ถูกคิดค้นโดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) บนหลักการที่ว่าคุณภาพที่ดีของกระบวนการจะนำไปสู่คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการ
ปี 2552 • บริษัทได้รับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 20000 ด้าน IT Service Management
• บริษัทได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center 2 รางวัล ได้แก่
   1) Silver Winner of APAC Best Contact Center (PEA Project) 
   2) Silver Winner of Best Trainer
• ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้ง บริษัท วันทูวัน เวียดนาม จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในการให้คำปรึกษาและให้บริการจัดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 
ปี 2553 • บริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในบริษัท วันทูวัน เวียดนาม จำกัด แล้วเห็นว่าควรชะลอการลงทุนไว้ก่อน
ปี 2554 • บริษัทได้จัดตั้ง Disaster Recovery Site หรือ DR Site (ศูนย์สำรอง) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิเช่น วิกฤตการณ์น้ำท่วม เหตุการณ์จลาจล เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ปี 2555 • บริษัทได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center 3 รางวัลได้แก่
   1) Silver Winner of APAC Best Mid-sized Contact Center (SRT project) 
   2) Bronze Winner of APAC Best Customer Service (TCCC project) 
• บุคลากรของบริษัทได้รับการรับรองให้เป็น COPC Registered Coordinator จากสถาบัน COPC (Customer Operation Performance Center) ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองคุณภาพการบริหารจัดการ Contact Center ที่เป็นมาตรฐานสากล
ปี 2556 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  ได้มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นปันผลจำนวน 110 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
• เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด (One To One (Cambodia) Company Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 155,000 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
• บริษัทได้รับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 27001:2005 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security)
• บริษัทได้รับรางวัล 2013 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards:  Outsourced Contact Center Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan  ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย
ปี 2557 • บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
• บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด (One To One (Cambodia) Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 18-E4, 4th Floor, The iCon Professional Building, 612 Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia และได้เริ่มให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ให้แก่ลูกค้าภาคเอกชนในประเทศกัมพูชา ในเดีอนมีนาคม 2557 และคณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200,000 เหรียญสหรัฐ
• บริษัทได้รับรางวัล 2014 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards:  Outsourced Contact Center Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan  ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย
ปี 2558

• บริษัทนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ของบริการ Customer Management Service ในการให้บริการลูกค้า

- Cloud Contact Center

- Social Monitoring & Social CRM

- Telecom Expense Management Service

• บริษัทได้ริเริ่มโครงการ Work Anywhere ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการทำงานของพนักงานในรูปแบบใหม่

• บริษัทได้รับรางวัล 2015 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย

ปี 2559

• บริษัทนำเสนอบริการ Social One ในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร

• บริษัทนำเสนอเทคโนโลยี Omni-Channel ในการเชื่อมโยงข้อมูลในทุกช่องทางการติดต่อให้มีความต่อเนื่อง

• บริษัทติดตั้งระบบสำรองข้อมูลบนระบบ Cloud เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan)

• บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการรับประกันคุณภาพในการบริหารองค์กรระดับสากล (ISO9001) version 2015

• บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 440,000 เหรียญสหรัฐ

• บริษัทได้รับรางวัล 2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย

ปี 2560
• บริษัทได้รับรางวัล 2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
• บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Top Innovative Organization)  จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากการที่บริษัทมีการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กรได้เป็นอย่างดี

• บริษัทได้รับรางวัล 2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

• บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Top Innovative Organization) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากการที่บริษัทมีการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กรได้เป็นอย่างดี

ปี 2561

• บริษัทได้รับรางวัล “2018 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

• บริษัทได้รับรางวัล “Asia's Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company” ในฐานะ “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ได้รับความไว้ใจมากที่สุดในเอเชีย และการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งจัดขึ้นโดย International Brand Consulting Corporation, USA

• บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด เพื่อดำเนินการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล

ปี 2562

• บริษัทได้รับรางวัล “2019 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year” จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทยเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

• บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 600,000 เหรียญสหรัฐ

• บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุ ISO 27001:2013 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562