การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
Posted Date: 25-Mar-2016

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
                           หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
                       หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Posted Date: 2015-09-29 
 

หลักเกณฑ์การเสนอวาระ
  การประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย  
    แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม           การส่งคำถามล่วงหน้า     

 


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559


Posted Date: 2016-05-13