การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    การปฏิบัติตามนโยบาย
   

 จริยธรรมธุรกิจ

  จริยธรรมธุรกิจ
    จรรยาบรรณของพนักงาน
    จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
    การแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน
    การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
 

 นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

     นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
     หลักปฏิบัตินโนบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
     หลักปฏิบัตินโนบายความรับผิดชอบต่อชุมชน
     หลักปฏิบัตินโนบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
   

 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย

        นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย

 นโยบายบริหารความเสี่ยง

    นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 

 กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

      >> คณะกรรมการบริษัท
          กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

      >> คณะกรรมการตรวจสอบ

        กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
      รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

      >> คณะกรรมการบริหาร

        กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
      รายงานคณะกรรมการบริหาร

      >> คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

        กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
      รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

      >> คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

        กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
      รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

      >> คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

        กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
      รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    >> คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
        กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
    
  รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

    หนังสือบริคณห์สนธิ
    ข้อบังคับ