การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4:  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งประจำปี 2560สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
                                  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
                                  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 :  การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 :  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 :  แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Posted Date: 2017-03-17

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
                                หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
                                หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 :  การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 :  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 :  แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560


 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 
Posted Date: 2017-05-02