การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 :  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 :  รายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 :  ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 :  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 :  รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 :  ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 :  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 :  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
                                   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
                                   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 :  รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 :  การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 :  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 :  แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
Posted Date: 2018-03-27

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน 
  และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 
Posted Date: 2018-05-11