บริการออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

บริการออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
บริการออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Contact Center Setup)


    บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบวางระบบ Contact Center ทั้งระบบแบบครบวงจร (Turnkey Total Solutions) สำหรับองค์กรที่ต้องการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Contact center โดยเฉพาะ โดยจะทำหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software Application ที่ใช้ใน ระบบ Contact Center รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยเน้นออกแบบให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการออกแบบพัฒนาระบบ Contact Center แบบครบวงจร ประกอบด้วย


Solution Design & Integration การออกแบบและติดตั้งระบบ

    การออกแบบและติดตั้งระบบ Contact Center ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะและรองรับลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร เพื่อให้มีระบบ Contact Center ในการให้บริการลูกค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 

Software Application Development การจัดหาและพัฒนาระบบ Software

    บริการจัดหา พัฒนา และติดตั้ง software Solutions อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เช่นระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM), ระบบ Interactive Voice Response (IVR) ระบบการจัดเก็บ file เสียง และ / หรือ หน้าจอข้อมูล ที่ใช้ในการติดต่อ (Voice-logger) ระบบรายงานผ่าน web ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Base Management) ที่เหมาะสมสำหรับระบบงาน Contact Center ของแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ เพื่อช่วยสนับสนุนการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

Project Management การบริหารจัดการโครงการ
 

    บริการบริหารงานโครงการ เพื่อช่วยลดภาระการทำงานขององค์กรด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Contact Center ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ เพิ่มความไว้วางใจแก่ลูกค้าในการรับบริการ Contact Center จากองค์กร
 

Maintenance Service การบำรุงรักษาระบบ
 

    บริการดูแลบำรุงรักษาระบบ Contact Center ของท่านโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาต่างๆ จะได้รับการดูแลป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่น ปัญหาต่างๆ จะได้รับการดูแลป้องกัน และแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความรวดเร็ว
Contact Center