การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
Posted Date:2020-06-12

มาตรการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

· หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Posted Date:2020-07-24