PDPA : Personal Data Protection Act

PDPA : Personal Data Protection Act


PDPA คืออะไร? ทำไมต้องติดตาม?

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act , B.E. 2562 หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองขอมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งถูกประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 27 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมาย GDPR ของทางสหภาพยุโรปมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกฎหมาย PDPA นี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในอีก 1 ปีให้หลัง หรือภายหลังวันที่ 27 พ.ค. 2563 เป็นต้นไปนั่นเององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน ที่เข้าข่ายเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หากไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องหรือละเมิดกฎหมาย ก็จะมีความผิดและถูกดำเนินคดีได้
จากขอบข่ายที่กล่าวมาข้างต้น เรียกได้ว่าองค์กรแทบทุกภาคส่วนต่างโดนผลกระทบจากพ.ร.บ.ฉบับนี้ทั้งสิ้น ในฐานะเจ้าของ ผู้บริหารหรือบุคลากรขององค์กร คุณจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.และเตรียมตัวรับมือให้พร้อม

หลักสูตรอบรม PDPA ของเราได้รับการพัฒนาโดยทีมงานจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล Digital Skills Development and Testing Institute (DDTI) ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้รับ เมื่ออบรมสำเร็จคุณจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสถาบันทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลมาตรฐานระดับสากล The International Computer Driving License (ICDL) เพื่อเป็นเครื่องการันตีในความรู้ความสามารถอีกด้วย


Course Hightlights

หลักสูตรอบรมที่รวมเอาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้บริหารองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาระสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานจริง สำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นจัดทำ PDPA โดยพนักงานของตนเอง หรือต้องการให้พนักงานของตนมีความเข้าใจอย่างถูกต้องก่อนที่จะจัดจ้างบริษัทหรือบุคคลที่เป็นที่ปรึกษา เพื่อเขามาดำเนินการ เพื่อที่จะได้มีบุคลากรที่สามารถร่วมดำเนินงานและตรวจสอบการทำงานของที่ปรึกษาได้


 

DDTI คือใคร
  ICDL คือใคร
สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล ( DDTI ) จัดตั้งโดยบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ภายใต้การสนับสนุนทางด้านวิชาการจาก ICDL (International Computer Driving License) มีภารกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลในทุกระดับ
ทุกหลักสูตรและการทดสอบทักษะดิจิทัลของ DDTI พัฒนาและได้รับการรับรอง จากมาตรฐานสากล ICDL (International Computer Driving License) จึงเป็นที่ยอมรับจากประชาชน บุคลากร และองค์กรต่างๆที่มาใช้บริการจากสถาบันฯ (http://www.ddti.org)
  ICDL ดำเนินงานโดย ECDL Foundation (ECDL.org) มูลนิธิไม่หวังผลกำไร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการด้านดิจิทัลแห่งสหภาพยุโรป (European Union: EU) โดยมีพันธกิจที่จะยกระดับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชากรโลก ซึ่งมาตรฐานของ ICDL ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU) สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม และประเทศไทย (https://icdleurope.org/)
   

 

DBC คือใคร    วุฒิบัตร ICDL
บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (Digital Business Consult Co.,Ltd. : DBC) เราคือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การวิจัยตลาด การทำ Digital Marketing การจัดฝึกอบรมด้าน Business Model Canvas, Digital Marketing ฯลฯ (https://www.digitalbusinessconsult.asia/)   วุฒิบัตรที่ได้รับการรับรองทักษะดิจิทัลจากสหภาพยุโรปและจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรนี้จะได้รับการรับรองทักษะดิจิทัลในวิชานั้น ๆ ตามข้อกำหนดความรู้และทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน
     

ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

หลักสูตรนี้คือหลักฐานสำหรับทุกคนทุกอาชีพ ทุกธุรกิจ และทุกองค์กร
ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนเพื่อเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ
เพิ่มโอกาสในการปกป้องความสูญเสียในอนาคตซึ่งราคาที่ต้องจ่ายหากเกิดความผิดพลาด
เทียบไม่ได้กับเงินที่ต้องจ่ายเพือเรียนรู้ในวันนี้
 
  คุณวโรรส โรจนะ
นายกสมาคม สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย


หลักสูตร ICDL PDPA เหมาะกับผู้บริหารในทุกอุตสาหกรรม เพราะสอนให้เข้าใจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และแนวปฎิบัติต่อข้อมูลของทั้งลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนือหาครอบคลุมและมีการเปรียบเทียบทั้ง
GDPR ของยุโรป และ PDPA ของไทย

อ.ดร. ธีทัต ชวิศจินดา
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นตัวกำหนดหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลหลายประการ และมีความรับผิดต่อโทษ
ที่รุนแรงหลักสูตรนีจึงจำเป็นอย่างยิ่ง และการปฎิบัติกฎหมายนี้ จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
และได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น

 
  อ. ณรงค์วิชย์ มหาศิริกุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรืองที่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทุกคนต้องทราบความรู้
และความเข้าใจใน PDPA จึงเป็นสำคัญทั้งในด้านธุรกิจ และด้านการรักษาสิทธิประโยชน์ของตน
นายสมศักดิ์ วิศวแสวงสุข
ที่ปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ HRM HRD HROD OD

เรียน PDPA เป็นประโยชน์กับงาน HR และเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ Stakeholder
ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย อีกทั้งทำให้ตีความทางกฎหมาย อย่างถูกต้อง
จุดเด่นของการเรียนที่นี้ คือ ได้รับใบ Certificate ที่เป็นมาตรฐานสากล
 


ICDL-PDPC อบรมออนไลน์ หลักสูตร ICDL PERSONAL DATA PROTECTION

วันอบรม : เริ่มนับวันเรียน วันแรกเมื่อได้รับรหัส โดยรหัสดังกล่าวจะหมดอายุภายใน 60
วันการเรียน : เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ E-LEARNING

*** หมายเหตุ กรณีสมัครในนามนิติบุคคล
สามารถออกใบแจ้งหนี้ วางบิล หัก ณ ที่จ่ายได้ 3%