งบการเงิน

งบการเงิน


ท่านสามารถดูฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ บ. วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยสามารถคลิกเลือกตามรายไตรมาสหรืองบประจำปี เพื่อจะช่วยให้ท่านเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิผล
 

2563   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3 สำหรับปี
2562   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2
ไตรมาส 3   สำหรับปี
2561 ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   สำหรับปี
2560   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   สำหรับปี
2559   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   สำหรับปี
2558   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   สำหรับปี
2557   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   สำหรับปี