การประชุมผู้ถือหุ้น 2558

การประชุมผู้ถือหุ้น 2558

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และส่งคำถามล่วงหน้า

Posted Date:2015-09-29
หลักเกณฑ์การเสนอวาระ
  การประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย 
    แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม           การส่งคำถามล่วงหน้า     


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

 


Posted Date: 2015-05-13


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558


Posted Date: 23-Mar-2015หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ

                              - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

                              - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

                              - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558