ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ


วันที่ / เวลา   หัวข้อข่าว  
09 พ.ย. 2563 18:51   แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
09 พ.ย. 2563 18:50   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
28 ต.ค. 2563 18:33   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564 รายละเอียด
28 ต.ค. 2563 18:31   เปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชย ประจำปี 2563 รายละเอียด
30 ก.ย. 2563 13:14   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
21 ส.ค. 2563 13:14   แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563 รายละเอียด
10 ส.ค. 2563 18:18   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
10 ส.ค. 2563 18:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด
10 ส.ค. 2563 18:12   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
10 ส.ค. 2563 18:11   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
29 ก.ค. 2563 08:04   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
14 ก.ค. 2563 18:40   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด
10 ก.ค. 2563 18:32   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
10 ก.ค. 2563 18:31   แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563 รายละเอียด
12 มิ.ย. 2563 20:27   กำหนดสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ รายละเอียด
29 พ.ค. 2563 18:27   แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ รายละเอียด
27 เม.ย. 2563 18:01   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายละเอียด
13 เม.ย. 2563 14:32   การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหวางกาล  รายละเอียด
27 มี.ค. 2563 19:09   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ และแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียด
25 มี.ค. 2563 19:28   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2563 รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 20:02   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 19:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 19:48   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) รายละเอียด
24 ก.พ. 2563 19:43   งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
22 ม.ค. 2563 17:52   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 17:42   แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 รายละเอียด
06 พ.ย. 2562 21:56   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
06 พ.ย. 2562 21:22   แต่งตั้งกรรมการบริษัท การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
06 พ.ย. 2562 21:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 รายละเอียด
06 พ.ย. 2562 21:18   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) รายละเอียด
06 พ.ย. 2562 21:17   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
30 ก.ย. 2562 18:04   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 18:47   แจ้งผลคำพิพากษาศาลฎีกา รายละเอียด
06 ส.ค. 2562 20:40   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
06 ส.ค. 2562 20:38   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
06 ส.ค. 2562 20:35   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
06 ส.ค. 2562 20:34  
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) ZIP
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) 
รายละเอียด
26 ก.ค. 2562 18:35   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
12 ก.ค. 2562 17:29   การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย รายละเอียด
21 พ.ค. 2562 18:10   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
21 พ.ค. 2562 18:10   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562 รายละเอียด
09 พ.ค. 2562 19:02   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
09 พ.ค. 2562 19:01   ต่อวาระกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
09 พ.ค. 2562 18:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 รายละเอียด
09 พ.ค. 2562 18:48   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
09 พ.ค. 2562 18:46   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
26 เม.ย. 2562 17:56   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
26 มี.ค. 2562 21:19   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียด
20 มี.ค. 2562 18:53   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562 รายละเอียด
05 มี.ค. 2562 20:20   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
05 มี.ค. 2562 20:19   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
21 ก.พ. 2562 18:59   การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 รายละเอียด
21 ก.พ. 2562 18:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
21 ก.พ. 2562 18:54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
21 ก.พ. 2562 18:53   งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
31 ม.ค. 2562 17:13   กรรมการลาออก รายละเอียด
18 ม.ค. 2562 17:48   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
06 ธ.ค. 2561 19:01   แจ้งแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
20 พ.ย. 2561 18:28   แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 รายละเอียด
03 ต.ค. 2561 17:14   กรรมการลาออก รายละเอียด
28 ก.ย. 2561 18:04   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
08 ส.ค. 2561 17:20   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
17 ก.ค. 2561 18:59   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
11 พ.ค. 2561 20:22   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
10 พ.ค. 2561 19:30   แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รายละเอียด
27 เม.ย. 2561 18:37   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
27 มี.ค. 2561 20:46   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ รายละเอียด
07 มี.ค. 2561 08:36   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการจัดตั้งบริษัทย่อย รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 19:13   การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และการยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 17:49   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
12 ธ.ค. 2560 18:09   แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
16 พ.ย. 2560 18:15   แจ้งวันหยุดประจำปี 2561 รายละเอียด
07 พ.ย. 2560 17:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 รายละเอียด
07 พ.ย. 2560 17:25   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
29 ก.ย. 2560 17:54    การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
15 ส.ค. 2560 18:20   แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
08 ส.ค. 2560 17:29   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
08 ส.ค. 2560 17:25  

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

รายละเอียด
08 ส.ค. 2560 17:22   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
13 ก.ค. 2560 18:18   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
02 มิ.ย. 2560 15.06   แจ้งการรับงานโครงการกับธนาคารออมสิน    รายละเอียด
19 พ.ค. 2560 12:47   แจ้งการรับงานโครงการกับกลุ่มอาคเนย์    รายละเอียด
17 พ.ค. 2560 17:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560    รายละเอียด
09 พ.ค. 2560 17:26   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)    รายละเอียด
09 พ.ค. 2560 17:24   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)    รายละเอียด
02 พ.ค. 2560 19:55   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท    รายละเอียด
28 เม.ย. 2560 07:41   แจ้งการรับงานโครงการกับ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด    รายละเอียด
24 เม.ย. 2560 18:09   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2560    รายละเอียด
19 เม.ย. 2560 19:07   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560    รายละเอียด   
17 มี.ค. 2560 17:58   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ รายละเอียด
01 มี.ค. 2560 18:07   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
20 ก.พ. 2560 19:13   การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 รายละเอียด
20 ก.พ. 2560 18:51   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
20 ก.พ. 2560 18:38   งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)    รายละเอียด
20 ก.พ. 2560 18:14   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
20 ก.พ. 2560 18:10   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 รายละเอียด
26 ม.ค. 2560 13:16   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
20 ธ.ค. 2559 17:56   แจ้งวันหยุดประจำปี 2560
รายละเอียด
14 ธ.ค. 2559 18:45   แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
01 ธ.ค. 2559 08:37   แจ้งการรับงานโครงการกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
29 พ.ย. 2559 12:48   แจ้งการรับงานโครงการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายละเอียด
07 พ.ย. 2559 17:30   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 รายละเอียด
07 พ.ย. 2559 17:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 รายละเอียด
07 พ.ย. 2559 17:26   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
30 ก.ย. 2559 18:02   ขอเชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 12:42   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  รายละเอียด
09 ส.ค. 2559 07:57   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 ZIP
09 ส.ค. 2559 07:54   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

รายละเอียด

09 ส.ค. 2559 07:52   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

รายละเอียด

22 ก.ค. 2559 12:45   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

รายละเอียด

11 ก.ค. 2559 13:14   แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

รายละเอียด

20 มิ.ย. 2559 17:16   แจ้งการรับงานโครงการของธนาคารออมสิน

รายละเอียด

16 พ.ค. 2559 08:12   แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร

รายละเอียด

13 พ.ค. 2559 19:19   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียด

09 พ.ค. 2559 19:57   แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ ( F24-1)

รายละเอียด

09 พ.ค. 2559 19:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

รายละเอียด

09 พ.ค. 2559 19:57
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

รายละเอียด

09 พ.ค. 2559 19:56   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ZIP
29 เม.ย. 2559 18:20
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายละเอียด

25 มี.ค. 2559 17:37   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

รายละเอียด

02 มี.ค. 2559 18:44   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
19 ก.พ. 2559 20:11   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
19 ก.พ. 2559 20:11   การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียด
19 ก.พ. 2559 20:11   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558  รายละเอียด
19 ก.พ. 2559 20:11   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
19 ก.พ. 2559 20:11   งบการเงินรายปี 2558 ZIP
29 ม.ค. 2558 17:32   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
22 ธ.ค. 2558 18:48   แจ้งวันหยุดประจำปี 2559 รายละเอียด
17 ธ.ค. 2558 12:36   แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
06 พ.ย. 2558 18:43   แจ้งกรรมการผู้จัดการลาออก และแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไป รายละเอียด
06 พ.ย. 2558 18:24   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 ZIP
06 พ.ย. 2558 18:23   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558 รายละเอียด
06 พ.ย. 2558 18:20   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
09 ต.ค. 2558 17:12   การลงนามในสัญญาจ้างบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบในการให้บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รายละเอียด
29 ก.ย. 2558 17:30   ขอเชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
04 ก.ย. 2558 07:08
แจ้งการรับงานโครงการ รายละเอียด
01 ก.ย. 2558 17:03
แจ้งการรับงานโครงการ รายละเอียด
13 ส.ค. 2558 20:30
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รายละเอียด
10 ส.ค. 2558 17:55
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ZIP
10 ส.ค. 2558 17:42
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558 รายละเอียด
10 ส.ค. 2558 17:40
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
28 ก.ค. 2558 17:04
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน รายละเอียด
13 พ.ค. 2558 17:14
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว๊บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
11 พ.ค. 2558 19:34
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ZIP
11 พ.ค. 2558 19:29
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 รายละเอียด
11 พ.ค. 2558 19:28
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
29 เม.ย. 2558 17:37
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
21 เม.ย. 2558 12:59
แจ้งได้รับงานโครงการจากกรมการท่องเที่ยว รายละเอียด
02 เม.ย. 2558 13:18
แจ้งได้รับงานโครงการจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
27 มี.ค. 2558 17:57
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ รายละเอียด
05 มี.ค. 2558 17:11
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไขชื่อผู้สอบบัญชี) รายละเอียด
02 มี.ค. 2558 21:22
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) รายละเอียด
02 มี.ค. 2558 18:03
แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
02 มี.ค. 2558 18:02
แจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 รายละเอียด
19 ก.พ. 2558 18:56
งบการเงินรายปี 2557 ZIP