บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งใน บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคของให้กับ
ผู้ประสบภัยภาคใต้ ในโครงการ "ธารน้ำใจชาวสามารถ สู่พี่น้องชาวใต้"