ในปัจจุบันผู้พิการทางสายตายังขาดการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน การกระตุ้น การใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการลูกค้าผ่านศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) ครบวงจร จึงได้เล็งเห็นว่าพนักงานของบริษัทมีความสามารถด้านการอ่าน การใช้ภาษา และน้ำเสียง อีกทั้งความพร้อมด้านจิตอาสา ในการจัดทำโครงการหนังสือเสียงประเภทวรรณกรรม และนวนิยาย โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 1) การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม 2) การส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วมในองค์กร