ในปัจจุบันสัดส่วนของโรงเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยมีอยู่จำนวนมากแต่ยังมีอีกหลากหลากโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งในแง่ของเงินทุน สิ่งของ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนของสังคมไทย บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างชาติ จึงมีการจัดตั้งโครงการ “ขาดแคลนคอล” ด้วยการใช้บริการหลักของบริษัท คือการเป็นศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หรือ Call Center และได้จัดตั้งเบอร์โทรศัพท์สายด่วน ขาดแคลนคอล 02-975-5577 เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อให้ผู้บริจาคที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนและทำการบริจาคต่อไป โดยโครงการดังกล่าวมีแผนงานในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ทั้งนี้ เป้าหมายระยะยาวของโครงการ มีการวางแผนที่จะสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสโดยการถ่ายทอดประสบการณ์และพัฒนาทักษะการทำงานด้านการให้บริการในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต ในขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อดำเนินงานในลำดับต่อไป
   

   

                  ในปัจจุบันสัดส่วนของโรงเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยมีอยู่จำนวนมาก และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนของสังคมไทย บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างชาติ จึงมีการจัดตั้งโครงการ “ขาดแคลนคอล” ด้วยการใช้บริการหลักของบริษัท คือการเป็นศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หรือ Call Center และได้จัดตั้งเบอร์โทรศัพท์สายด่วน ขาดแคลนคอล 02-975-5577 เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อให้ผู้บริจาคที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนและทำการบริจาคต่อไป โดยโครงการดังกล่าวมีแผนงานในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

                 ทั้งนี้ เป้าหมายระยะยาวของโครงการ มีการวางแผนที่จะสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสโดยการถ่ายทอดประสบการณ์และพัฒนาทักษะการทำงานด้านการให้บริการในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต ในขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อดำเนินงานในลำดับต่อไป