"บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิคลอฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร 
นำผู้พิการทางสายตา ให้บริการนวดผ่อนคลายแก่พนักงานในวันที่  23 สิงหาคม  2562 "
"บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิคลอฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร
นำผู้พิการทางสายตา ให้บริการนวดผ่อนคลายแก่พนักงานในวันที่  23 สิงหาคม  2562 "