กิจกรรม DIY WORKSHOP
ด้วยสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนตลาด และมีราคาสูง การเย็บหน้ากากผ้าไว้ใช้งานด้วยตัวเองจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจ OTO จึงได้จัดให้มีกิจกรรม
DIY WORKSHOP
จัดอบรม ตัดเย็บหน้ากากผ้า
โดยทีมผู้สอนมืออาชีพจาก ELVIRAกิจกรรม DIY WORKSHOP ด้วยสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนตลาด และมีราคาสูง
การเย็บหน้ากากผ้าไว้ใช้งานด้วยตัวเองจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจ
OTO จึงได้จัดให้มีกิจกรรมDIY WORKSHOP จัดอบรม ตัดเย็บหน้ากากผ้าโดยทีมผู้สอนมืออาชีพจาก ELVIRA